အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Multigrad benefits

Multigrade အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အျခား monograde အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားထက္ ၃၀% အင္ဂ်င္၀ိုင္စားႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္သက္တမ္းၾကာရွည္ျခင္းႏွင့္ ဆီစားႏႈန္းကိုသက္သာေစသည္။

 

Protection for turob-charged engines

Shells Rimula R2 Extra အင္ဂ်င္၀ိုင္သည္အျခား Multigrade အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားထက္ အင္ဂ်င္ကိုပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး အင္ဂ်င္သက္တမ္းၾကာရွည္ေစသည္။

 

Piston clean liness

API CF-4  ဆီအမ်ိဳးအစားျဖစ္၍ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိ piston သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သာမန္အဆင့္ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားသည္။

 

Major engine manufacturer acceptance

Shell Rimula R2 Extra သည္ ဥေရာပႏွင့္အေမရိကတို႔ရွိ လုပ္ငန္းသံုး၀န္ပိုထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရာ၌ အထူးေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

လုပ္ငန္းသံုး၀န္ပိုထမ္း ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

MB Approval : 228.1

API : CF-4, CF

ACEA : E2

MAN : 271

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C mm2/s                                                 162

@100˚C mm2/s                                                  18.9

Dynaic Viscosity         @-15˚C  mPa s        8400

Viscosity Index                                            134

Density  @15˚C  gk/l                           0.893

Flash Point˚C                                              246

Pour Point ˚C                                   -27

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 5, 6, 20, 25, 209  Litre