အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Multigrad benefits

Multigrad အင္ဂ်င္၀ို္င္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခား monograde အင္ဂ်င္၀ိုင္မ်ားထက္ ၃၀% အင္ဂ်င္၀ိုင္စားႏႈန္းသက္သာျခင္း၊ အင္ဂ်င္၀ိုင္သက္တမ္းၾကာရွည္ျခင္းႏွင့္ ဆီစားႏႈန္းကိုသက္သာေစသည္။

Protection for turob-charged engines

Shells Rimula R2 Extra အင္ဂ်င္၀ိုင္သည္ အျခား Multigrade အင္ဂ်င္၀ို္င္မ်ားထက္ အင္ဂ်င္ကိုသက္တမ္းၾကာရွည္ေစသည္။

Piston cleanliness

API CF-4 ဆီအမ်ိဳးအစားျဖစ္၍ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိ piston သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သာမန္အဆင့္ထက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားသည္။

Major engine manufacturer acceptance

Shell Rimula R2 Extra သည္ ဥေရာပႏွင့္အေမရိကတို႔ရွိ လုပ္ငန္းသံုး၀န္ပိုထမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲရာ၌အထူးေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ အင္ဂ်င္၀ို္င္ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

လုပ္ငန္းသံုး၀န္ပိုထမ္း ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

Volvo : VDS

MB Approval : 228.1

API : CF-4, CF

ACEA : E2

MAN : 271

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C mm2/s 104

@100˚C mm2/s 14.3

Dynaic Viscosity @-20˚ mPa s 6600

Viscosity Index 141

Density @15˚C gk/l 0.89

Flash Point˚C 226

Pour Point ˚C -33

ထုတ္ပိုးမႈ႔

5,20,25,209 Litre