အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Acid and corrosion control

Shell Rimula R4X သည္ ဒီဇယ္ဆီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ Sulphur ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အတြင္း အက္ဆစ္ဓာတ္ျဖစ္ေပၚမႈကို detergent additives သည္ အေကာင္းဆံုး ေျခဖ်က္ေပးႏို္င္ၿပီး ပြန္းစားပ်က္စီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။

 

Reduced engine wear

အင္ဂ်င္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ value train, piston ring ႏွင့္ cylinder liners တို႔ကိုအျမင့္မားဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ျဖင့္ ပြန္းစားမႈမွ ကာကြယ္ေပးထားသည္။

 

Deposit (ဂ်ိဳး/ေခ်း)မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း

Shell Rimula R4X အင္ဂ်င္၀ိုင္ကို အင္ဂ်င္အသစ္မွ စတင္၍ အၿမဲ အသံုးျပဳပါက အင္ဂ်င္အဓိကအစိတ္အပိုင္း မ်ား၌ ဂ်ိဳး/ေခ်း မ်ားမကပ္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထား၍ အင္ဂ်င္ကို အသစ္နီးပါးအၿမဲသစ္လြင္ေအာင္သန္႔ရွင္းေစႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

လုပ္ငန္းသံုး၀န္ပိုထမ္း ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1,5,6,20,25,209 Litre

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API : CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF.SL

ACEA: E7, E5, E3

Global DHD-1

Caterpillar : ECF-2, ECF-1-A

Cummins : CES 20078, 77, 76, 75, 72, 71

DDC : 93K215

Deutz : DQC III-10

Mack : EO-M+, EO-M

MAN : M3275-1

MB Approval : 228.3

MTU : Type 2

Renault Trucks : RLD-2

Volvo : VDS-3

JASO : DH-1

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C mm2/s 109

@100˚C mm2/s 14.7

Dynaic Viscosity @-20˚ mPa s 6700

Viscosity Index 139

Total Base Number mgKOH/g 10.5

Sulphated Ash % 1.45

Density @15˚C gk/l 0.888

Flash Point˚C 230

Pour Point ˚C -36