အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Shell special active cleansing technology

ပံုမွန္ Mineral Oil မ်ားကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ ညစ္ေပေနေသာ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိ ေခ်းမ်ားကို (၂) ဆ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။

 

Enhanced oxidation stability

စမ္းသပ္မႈမ်ားအရအျခား Synthetic technology အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ ၁၉% အင္ဂ်င္ကို ပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

 

Low viscosity, rapid oil flow and low friction

ဆီစားႏႈန္းကိုလည္း အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။

 

High shear stability

အင္ဂ်င္ေစးပ်စ္ႏႈန္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မလဲမီ အခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည္။

Specially selected synthetic base oils

အင္ဂ်င္ဝိုင္ေဖာ္စပ္ရာ၌ လုိအပ္ေသာ Synthetic base oil ကို ေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္ထား၍ အင္ဂ်င္ဝိုင္စားႏႈန္း နည္းေစကာ မၾကာခဏ အင္ဂ်င္ဝိုင္ျဖည့္ေပးရျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

 

Minimizes vibration and engine noise

အင္ဂ်င္သံဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ေခ်ာေမြ႔ေသာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ိဳးကို ခံစားေစႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္သာ အင္ဂ်င္

Fuel-Injected ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ Turbo charged ႏွင့္ Inter-cooled

Direct injection ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API Service Classification: SN/CF

ACEA: A3/B3/,A3/B4

VW: 502.00, 505.00

JASO SG+

GM LL-B-025

RENAULT : RNO700, RN0710

SPA B71 2296

Helix HX7 5W-40 meets the requirements of FIAT 9.55535-N2

& 9.55535-M2

For a full listing of equipment approvals and recommendations,

please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM

Approvals website.

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt 82.5

@100˚C cSt 14.4

Density @ 15˚C kg/l 0.860

Flash Point˚C 220

Pour Point ˚C -39

ထုတ္ပိုးမႈ  (1, 4 Litre)