အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Shell’s special active cleansing technology

ပံုမွန္ Mineral Oil မ်ားကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္တားေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ ညစ္ေပေနေသာ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိ ေခ်းမ်ာကို (၂)ဆ ပိုမိုထိေရာက္စြာဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။

 

Enhanced oxidation stability

စမ္းသပ္မႈမ်ားအရအျခား Synthetic technology အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ ၁၉% အင္ဂ်င္ကိုပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

 

Low viscosity, rapid oil flow and low friction

ဆီစားႏႈန္းကိုလည္း အတက္ႏိုင္ဆံုး ေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။

 

High shear stability

အင္ဂ်င္ဝိုင္ေစးပ်စ္ႏႈန္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မလဲမီအခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည္။

 

Specially selected synthetic base oils

အင္ဂ်င္ဝိုင္ေဖာ္စပ္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ Synthetic base oil ကို ေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္ထား၍ အင္ဂ်င္ဝိုင္စားႏႈန္း နည္းေစကာမၾကာခဏ အင္ဂ်င္ဝိုင္ျဖည့္ေပးရျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

 

Minimises vibration and engine noise

အင္ဂ်င္သံဆူညံမႈႏွင့္တုန္ခါႏႈန္းကိုေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ေခ်ာေမြ႕ေသာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ိဳးကိုခံစားေစႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

Fuel – Injected ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

Turbo charged ႏွင့္ Inter -cooled direct injection ဒီဇယ္မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

 

API Service Classification: SN/CF

ACEA: A3/B3//B4

VW: 502.00, 505.00

JASO SG+

MB Approval : 229.3

VW : 502.00, 505.00

Renault : RN 0700

Fait : 9.55535-G2 (meets requirements)

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

 

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt 82.5

@100˚C cSt 14.4

Density @ 15˚C kg/l 0.860

Flash Point˚C 220

Pour Point ˚C -39

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre