အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Shell’s ultimate active cleansing technology

အထူးေကာင္းမြန္ေသာ နည္းပညာျဖစ္သည့္ Ultimate Active cleansing နည္းပညာကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပို္င္းကို အႏၱရယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဂ်ိဳး/ ေခ်းမ်ားကို အင္ဂ်င္အတြင္းပိုင္းထိ သန္႔စင္ေပးၿပီး အင္ဂ်င္ကို အသစ္ကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

 

ၾကာရွည္ခံ Oxidation stability နည္းပညာ

Oxygen ႏွင့္ဓါတ္ျပဳမႈတို႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အျခား Fully Synthetic အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ ၃၇% ပိုမိုသက္သာေစႏိုင္သည္။

 

ေစးပ်စ္မႈနည္းျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္စီးဆင္းမႈႏႈန္းျမန္ဆန္ျခင္းႏွင့္ ပြတ္စားမႈသက္သာျခင္း

အင္ဂ်င္မွလံုေလာက္ေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္ကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏို္င္မႈေၾကာင့္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ အင္ဂ်င္ကိုႏိုးထေစႏိုင္ၿပီး အင္ဂ်င္ထိခိုက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည္။

 

High shear stability

ေစးပ်စ္မႈႏႈန္းေႏွးေကြး၍ အင္ဂ်င္ဝိုင္သက္တမ္းေရရွည္ၾကာျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မၾကာခဏ ျဖည့္ေပးရျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစၿပီး အင္ဂ်င္သံၿငိမ္၍ ေခ်ာေမြ႔ေသာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ိဳးကို စြမ္းေဆာင္ေပးသည္။

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

 

Fuel – injected ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ Turbo charged ႏွင့္ inter-coooled ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API Service Classification: SN/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

BMW LL-01

MB : Approval 229.5, 226.5

VW : 502.00/505.00

Porsche A40

RN 0700, RN 0710

PSA B71 2296

FERRARI

FAIT 9.55535.Z2 (Meet the requirement of)

Chrysler MS 10725

Chrysler MS 12991

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt 74.4

@100˚C cSt 13.1

Density @ 15˚C kg/L 0.84

Flash Point˚C 215

Pour Point ˚C -39

HTHS Viscosity @ 150˚C 3.68

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre