အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Synthetic technology

Synthetic ႏွင့္ Mineral Base Oil ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အေျခခံအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ Mineral Base Oil တစ္မ်ိဳးတည္းကို အသံုးျပဳ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုမိုျမင့္မားသည္။

 

Shell’s unique active cleansing technology

အင္ဂ်င္ကို အႏၱရယ္ျဖစ္ေစမည့္ ေခ်းမ်ားကိုအထိေရာက္ဆံုး သန္႔စင္ေပးသည္။

 

Active clean-up

အရည္အေသြးနိမ့္ေသာ စက္ဆီ(ဓာတ္ဆီ/ဒီဇယ္) မ်ားေၾကာင့္ အင္ဂ်င္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

 

Excellent wear protection

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လမ္းေၾကာင္းၾကပ္တည္းခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ အင္ဂ်င္အတြင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးျခင္းမွလည္းအထိေရာက္ဆံုး ကာကြယ္ေပးသည္။

 

Low viscosity and low friction

အင္ဂ်င္ေစးပ်စ္မႈႏႈန္းနည္းျခင္း၊ ပြန္းစားမႈႏႈန္းနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆီစားသက္သာေစသည္။

 

Low-temperature performance

အင္ဂ်င္ အေငြ႔ပ်ံႏႈန္းနည္း၍ မၾကာခဏ အင္ဂ်င္ဝို္င္ ျဖည့္ရျခင္းကိုသက္သာေစသည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API SN/CF

ACEA: A3/B3, A3/B4

JASO SG+

MB Approval 229.3

VW: 502.00, 505.00

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

 

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt 71.69

@100˚C cSt 11.93

Vescosity Index 163

MRV @ -35˚C cSt 17700

Density @ 15˚C kg/m3 841.3

Flash Point˚C 244

Pour Point ˚C -48

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre