အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္္မ်ား

Formulated with cleansing agent technology

ပံုမွန္ mineral oil ကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာအင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ ညစ္ေပေနေသာ အင္ဂ်င္ကိုအတြင္ပိုင္းအထိ ၂၃% ပိုမို၍ ေခ်း/ဂ်ိဳးမ်ားကို ဖယ္ရွားသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည္။

 

Good oxidation stability

အင္ဂ်င္၀ိုင္အရည္အေသြးကိုေနာက္တစ္ႀကိမ္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မလဲမီအခ်ိန္ထိ ထိန္သိမ္းေပးထားႏိုင္သည္။

 

High quality base oil

အရည္အေသြးျမင့္ base oil ကိုအေျခခံထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္အင္ဂ်င္ဝို္င္အေငြ႔ပ်ံျခင္းမွေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အင္ဂ်င္ဝိုင္စားႏႈန္းကို အထူးသက္သာေစသည္။

 

Minimises vibration and engine noise

အင္ဂ်င္တုန္ခါမႈႏွင့္ဆူညံသံကို ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ေခ်ာေမြ႔ေသာေမာင္းႏွင့္မႈမ်ိဳးကို ခံစားရရွိေစႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

Fuel – injected ဓာတ္ဆီအင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ Turbo charged ႏွင့္ inter-cooled

direct injection  ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API : SN/CF

ACEA : A2

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C mm2/s                                         105.4

@100˚C mm2/s                                         13.9

Viscosity Index                                141

Density  @15˚C  gk/l                         0.89

Flash Point˚C                                             226

Pour Point ˚C                                  -33

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre