အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Unbeatable clean up action

အင္ဂ်င္အားေခ်းႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား ကပ္ညိွျခင္းမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကာကြယ္ေပးေသာ cleansing technology ကိုအေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

Dependable protection

အင္ဂ်င္အေဟာင္းမ်ားကို အထူးသန္႔စင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသည္။

 

Superior viscosity retention

Viscosity index (high ‘VI’)  ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္အပူခ်ိန္တြင္မဆို အင္ဂ်င္ဝိုင္ ေစးပ်စ္မႈႏႈန္းကို ထိန္းထားေပးႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

CNG ဓါတ္ေငြ႔သံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ carburettor သံုး ဓာတ္ဆီကားမ်ားႏွင့္ turbo-charged indirect injection ဒီဇယ္ကားမ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API : SG/CD

ACEA : A2

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt                                      157

@100˚C cSt                                     19

Viscosity Index                              137

Density  @15˚C  kg/l             0.888

Flash Point˚C                                   215

Pour Point ˚C                       -27

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre