အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Special active cleansing technology

အင္ဂ်င္၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကပ္ညွိေနေသာ ေခ်းမ်ားကိုသာမန္ Mineral Oil မ်ားကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ပိုမို၍ အထူးသန္႔စင္ဖယ္ရွားေပးႏို္င္သည္။

 

Enhanced oxidation stability

စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ အျခားေသာ Synthetic technology ကိုအေျခခံထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ားထက္ Oxidation ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္အတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ၁၉% ပိုမိုကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။

 

Low viscosity rapid oil flow and low friction

ဆီစားႏႈန္းကို အထူးေလ်ာ့ခ်ေပးသည္။

 

High shear stability

အင္ဂ်င္ဝိုင္ေစးပ်စ္ႏႈန္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မလဲမီ အခ်ိန္ထိ ထိန္သိမ္းေပးႏုိင္သည္။

 

Specially selected synthetic base oils

အင္ဂ်င္ဝိုင္ေဖာ္စပ္ရာ၌ လိုအပ္ေသာ Synthetic base oil ကို ေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္ေရြးခ်ယ္ထား၍ အင္ဂ်င္ဝိုင္စားႏႈန္း နည္းေစကာ မၾကာခဏ အင္ဂ်င္ဝိုင္ျဖည့္ေပးရျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

 

Minimises vibration and engine noise

အင္ဂ်င္သံဆူညံမႈႏွင့္ တုန္ခါႏႈန္းကိုေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ေခ်ာေမြ႔ေသာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ိဳးကိုခံစားေစႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

Turbo charged ႏွင့္ intercooled direct-injection ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

 

API : CF

ACEA: A3/B3/B4

VW : 505.00

MB Approval 229.1

PSA D Level III

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt                            79.51

@100˚C cSt                        10.8

Density @ 15˚C kg/m3                     0.880

Flash Point˚C                                 200

Pour Point ˚C                      – 36

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre