အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Performance, Features & Benfits

ျပြန္ပံုစံကေတာ့ ေခါင္းႏွင့္ထုတ္ပိုးမႈ ဒီဇိုင္းေကာင္းမြန္၍ ဂီယာ၀ိုင္ ျဖည့္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစသည္။

Shell Advance Scooter Oil ကို စမ္းသံုးၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိေစပါသည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

အဓိက Scooter Maker မ်ားႏွင့္ Model မ်ား၏ Automatic Gear Box မ်ားတြင္ စံတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API : SL

JASO : MA 2

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C cSt  104.1

@100˚C cSt  14.4

Viscosity Index 142

Density @15˚C kg/m3 883

Flash Point˚C 236

Pour Point ˚C -9

ထုတ္ပိုးမႈ

0.12 Litre