အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Oil performance reliability Synthetic technology အထူးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ ထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္၍ အင္ဂ်င္၀ိုင္ေစးပ်စ္မႈႏႈန္း အရည္အေသြးကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေပးႏိုင္သည္။

 

Advance control

Clutch engagement & gear change ကို ေခ်ာေမြ႕စြာ ထိန္းညႇိေပးႏုိင္မႈေၾကာင့္ ဂီယာအေျပာင္းအလဲ လုပ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

 

Enjoyable ride

အင္ဂ်င္တုန္ခါမႈႏွင့္ ဆူညံသံကို ေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ခံစားမႈကို ရရွိေစသည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

Japan, Europe, India, Thailand, China ႏိုင္ငံထုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ Shell Advance 4T AX7 Scooter 10W-40 ကို Major Scooter Makes & Models မ်ား၏ Automative Gear Box မ်ားတြင္ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API : SL

JASO : MB

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C mm2/s 98.6

@100˚C mm2/s 15.8

Dynamic Viscosity @ – 15˚C mPa S 8400

Viscosity Index 172

Density @15˚C kg/m3 858

Flash Point˚C 230

Pour Point ˚C -36

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1 Litre