အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Friction modified

စနစ္တက် ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ႏွင့္ Automatic system ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရွိဘဲ အေကာင္းမြန္ဆံုး ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။

 

Exceptionally high oxidation resistance

Oxidation resistance ေကာင္းမြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဆီအရည္အေသြးက်ဆင္းမႈမရွိပဲ Automatic transmission system ကိုသန္႔စင္မႈေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

Dependable anti-wear and gear protection

Anti-wear additives ကိုထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ဂီယာကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ကာကြာ္ေပးႏိုင္ၿပီး စက္ပစၥည္းသက္တမ္းကို ၾကာရွည္အသံုးခံေစပါသည္။

 

Low temperature performance

Low temperature စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ အပူခ်ိန္နိမ့္လြန္းေသာ အေျခအေနတြင္ေတာင္မွဆီသားစီးဆင္းမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေကာင္းဆံုးေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

GM DEXRON ® III, FORD MERCON® , OR ALLISON C-4

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@40˚C mm2/s 33.8

@100˚C mm2/s 7.3

Viscosity Index 175

Density @15˚C kg/m3 864

Flash Point˚C 180

Pour Point ˚C -48

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1, 4 Litre