အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Oil performance reliability Synthetic technology အေျခခံျဖစ္၍ အထူးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္၀ိုင္ျဖစ္၍ အင္ဂ်င္၀ိုင္ေစးပ်စ္မႈႏႈန္း အရည္အေသြးကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္း ေပးႏုိင္သည္။ အင္ဂ်င္၌ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာ ေခ်း/အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႕စင္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္သည္။

 

Advance control

Clutch engagement & gear change ကိုေခ်ာေမြ႕စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဂီယာအေျပာင္းအလဲ လုပ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

 

Enjoyable ride

အင္ဂ်င္တုန္ခါမႈႏွင့္ ဆူညံသံကို ေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ခံစားမႈကို ရရွိေစႏိုင္သည္။

 

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

Japan, Europe, India, Thailand, China  ႏို္င္ငံထုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား အားလံုးအတြက္ အထူး သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။/ Shell Advance4T AX7 10W-40 ကို Major Scooter Makes & Models မ်ား၏Automative Gear Box မ်ားတြင္ စံႏႈန္းတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API     : SL

JASO   : MA 2

 

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@ 40  ံC mm2/s 98.6

@ 100  ံC mm2/s 15.8

Viscosity Index 172

Density @ 15  ံC kg/m3 858

Flash Point   ံ C 230

Pour Point   ံ C -36

 

ထုတ္ပိုးမႈ

1 Litre