အထူးစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

Oil performance reliability

Synthetic technology အေျခခံျဖစ္၍        အထူးနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ်င္ ၀ိုင္ျဖစ္၍ အင္ဂ်င္၀ိုင္ေစးပ်စ္မႈႏႈန္း အရည္အေသြးကို ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္သည္။ အင္ဂ်င္၌ ျဖစ္ေပၚ ေလ့ရွိေသာ ေခ်း/အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႕စင္ဖယ္ရွားေပးသည္။

Advance control

Clutch engagement & gear change ကိုေခ်ာေမြ႕စြာ ထိန္းညႇိေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဂီယာအေျပာင္းအလဲ လုပ္ရာတြင္ ေခ်ာေမြ႕ေျပျပစ္ျခင္းကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

Enjoyable ride

အင္ဂ်င္တုန္ခါမႈႏွင့္ ဆူညံသံကို ေလ်ာ့ခ်ေပး၍ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္ရာ၌ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ခံစားမႈကို ရရွိေစႏိုင္သည္။

အသံုးျပဳရန္သင့္ေတာ္ေသာအင္ဂ်င္

Japan, Europe, India, Thailand, China ႏို္င္ငံထုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ အထူး သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

 

အထူးအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား

API     : SG

JASO   : MA

အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

Kinematic Viscosity

@ 40  ံC mm2/s 106.2

@ 100  ံC mm2/s 14.3

Viscosity Index 150

Density @ 15  ံC kg/m3 870

Flash Point   ံ C 235

Pour Point   ံ C -30

ထုတ္ပိုးမႈ

1 Litre